โซนชั้น 6 6th floor

ห้องสื่อศึกษากลุ่ม

ห้องศึกษากลุ่มมัลติมีเดีย ให้บริการรับชมสื่อมัลติมีเดีย
เป็นเวลา 3 ชม. กำหนดผู้ใช้ขั้นต่ำ 3 คน

รายการห้อง
ห้องสื่อศึกษาเดี่ยว

ห้องศึกษาเดี่ยวให้บริการเครื่องสำหรับรับชมสื่อมัลติเมียเดีย
เป็นเวลา 3 ชม. กำหนดผู้ใช้ 1-2 คน

รายการห้อง